• Hedefimiz Her Yıl 3 GW GÜNEŞ
VIA Twins Plaza Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10 B Blok Daire:114 Çankaya/ANKARA

KVKK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatı ile Solar3 Giga Watt Derneği (“Solar3GW”) olarak, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları işbu Aydınlatma Metni ile tüm paydaşların bilgisine sunarız.

Bu Aydınlatma Metni dernek Üyelik Formunu dolduran tüm ilgililer ile Üyelik Formu ve Site üzerinden Solar3GW’ye verilen tüm kişisel veriler için geçerlidir. Üyelik formu ve/veya bilgi formunu doldurmak suretiyle, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnini okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.

 1. Veri Sorumlusu:

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak Solar3 Giga Watt Derneği (“Solar3GW”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Derneğimiz, kişisel verilerinizi tarafınızca doldurulan ve Dernek websitemizde bulunan Üyelik Formu veya Bilgilendirme Formu aracılığıyla, e-posta, posta, ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun temini amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. Maddesinde ve aşağıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Şekli:

Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Solar3GW tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da tarafınızca Solar3GW ile paylaşılan ya da paylaşılacak size ait her türlü veri, yalnızca aşağıda açıklanan kapsamda ve Kanun’da öngörülen şekillerde Solar3GW tarafından işlenecektir.

Veri sorumlusu sıfatı ile Solar3GW üyelik işlemlerini en etkin şekilde tamamlamak, bu işlemleri geliştirmek, üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini ve verimliliğini sağlamak adına ve/veya üye ve üçüncü kişileri bir araya getirmek; Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetleri yürütmek Dernek’in genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinlikleri ve ilgili süreçleri organize etmek, yönetmek ve yürütmek, Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimi sağlanmak ve ilgili hak ve yükümlülükleri yerine getirmwk, Dernek içi raporlama faaliyetlerini yerine getirmek, ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, paylaştığınız kişisel verileri Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak temin ederek, Kanun’da ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekillerde işleyecektir. Kişisel verileriniz yalnızca işbu maddede belirtilen amaçlarla ve/veya ilgili kanun ve yasal mevzuat uyarınca zorunlu olduğu sürece saklanacaktır.

Dernek üyeliği veya tüzel kişi üyenin gerçek kişi temsilciliğine ek olarak Dernek organlarında görev almanız durumunda Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz ve meslek bilginiz Dernekler Kanunu ve ikincil mevzuattaki çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla veri sorumlusu olan Solar3GW’nin kanuni ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle İl Dernekler Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

Veri sorumlusu sıfatı ile Solar3GW Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Üyelik Formumuzda talep edilen kişisel veriler ile sınırlıdır ve bu formun tarafınızca doldurulması yoluyla ve Kanun’da öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi Ve/Veya Kuruluşlar:

Kanun’da ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, Solar3GW ile paylaştığınız kişisel verilerinizin “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, Kanun kapsamında aktarılabileceği kişi / kuruluşlar şunlardır:

 • tüm resmi merci ve kurumlar,
 • faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla, ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımız, bankalar, mali müşavirlerimiz,

Ayrıca, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, dava/icra takibi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla avukatlarla ve diğer danışmanlarla, özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortaklarıyla, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir.

 • Açık Rıza Olmadan Veri İşleme

Kanun’un 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Solar3GW, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve Kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Solar3GW’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.
 • Mevzuat Kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Solar3GW’ye başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu madde kapsamındaki haklarınız ile kişisel verilerinizin güncelleme ve değişiklik taleplerinizi, noter aracılığı ile ve/veya kimlik doğrulamasının yapılmış olması kaydıyla Solar3GW’ye [email protected] adresinden başvurmak suretiyle kullanmanız mümkündür.

Solar3GW, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kanun’un 13. Maddesi kapsamında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacağını bildirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA İLİŞKİN MUVAFAKATNAME Solar3GW tarafından yukarıda bilgime sunulan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki Aydınlatma Metni’ni okudum ve onaylıyorum.